Etický kodex

Zaměstnanci sanatoria při výkonu své profese postupují vždy dle etického kodexu dané jejich odborností a specializací. Etický kodex je souborem norem pracovního chování a zaměstnanecké kultury zaměstnanců. Tato pravidla etického chování se projevují ve vztahu ke klientům, k zaměstnavateli, ke spolupracovníkům, ve vztahu k profesi, odbornosti a ve vztahu k celé společnosti. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv jednotlivců i skupin tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálních a zdravotnických pracovníků, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů. Řídí se ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu. Zaměstnanci jsou odborně kvalifikovaní dle platné legislativy a ve své odbornosti se pravidelně vzdělávají. Ke každému klientovi přistupují vždy s důstojností a respektem vůči jeho individualitě a jedinečnosti bez ohledu na jeho původ, rasu, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Etický kodex každého zaměstnance je součástí vnitřních norem Sanatoria Trutnov a je pro všechny zaměstnance závazný.